Akademi for kristen folkeopplysning

 

 


Gud er Gud for begge regimenter

 

 

Jesu ord om endetiden

Hefte av Jørgen Høgetveit


Av prof. dr. Ivar Kristianslund

Sekretæren i Akademi for Kristen Folkeopplysning, Jørgen Høgetveit holdt en serie foredrag i Haugesund og Omland Israelforening den 19. og 20. april 2002. Disse foredragene er nå utgitt i et meget leseverdig hefte på 84 sider med tittelen "Jesu Ord om endetiden, historiske røtter til vår tid og det som skal skje heretter." Heftet kan bestilles hos Akademi for Kristen Folkeopplysning/Krossen Media, Postboks 196, 4734 Evje. Telefon 37930257. Fax: 37930157. E-mail: akf-evje@online.no. Pris kr 45,- per hefte pluss frakt.

Jørgen Høgetveit er en dypttenkende og kunnskapsrik bibeltro kristen med et livslangt våkent engasjement i kristendom og samfunnsliv.Han ser klarere enn de fleste de store linjer i det som skjer i tiden. Høgetveit tilhører en gammel misjonærfamilie innen Misjonssambandet (Kinamisjonen) og som sivilagronom har han selv vært misjonær i Afrika.

I heftet tar Høgetveit først for seg Jesu avskjedsord til sine om endetiden i Matteus 24 og tilhørende tekster. Videre behandler han verdensrikene og åndsarven fra henholdsvis Babylon og Israel. Deretter skriver han om verdensrikene, oppgjørene i endetiden, Israels samling og Fredsrikets komme. Høgetveit skriver også gode dikt, og har tatt med en liten diktsamling som begynner med et dikt om jøden og endetiden.

Høgetveits hovedanliggende kan vel sies å være å advare mot forførelser. Han fremholder sterkt Jesus ord om ikke å BLI SKREMT på avveier og FØRT VILL, og skriver at "forførelsen har lange og dype røtter fra Babylon gjennom de store rikene og til vår tid. Bibelen forteller om disse rikene, og frafallet er forutsagt av Jesus, Paulus og flere av apostlene. De taler også om lovløsheten som skal komme og som har sammenheng med familie-oppløsningen, oppløsningen av det 'første riket' hvor man lærer retten, kristenretten."

I oversiktskapittelet skriver Høgetveit "Vi skal prøve å trekke opp de store linjene som Bibelen forteller oss, og om verdenshistorien og rikene slik Bibelen ser dem - og vi senere kan registrere dem ved det som har skjedd. Linjene fra Babylon til Rom, fra giljotinen i Paris til gulag i Sibir. Gjennom det skal vi få innsikt i det som skal skje senere. Det er i betydelig grad noe helt annet enn den historien vi lærer i våre skoler. Det går EN LINJE MED VERDENSRIKENE OG DERES ÅNDSARV - OG EN LINJE GJENNOM BIBELENS LØFTER OG JØDENES ÅNDSARV: GUDS FRELSESPLAN OG FRELSESØKONOMISKE PLAN, JESUS OG HANS FOLK - JØDENE."

Videre skriver han: "Gjennom en del profetiske skisser av RIKER SOM VI FINNER I SLUTTOPPGJØRENE, skal vi prøve å skaffe oss et visst overblikk. Det gjelder både hva som skal skje i Midt-Østen, med Israel og med Europa, ikke minst det kontinentale Europa. Vi kommer da innom noen dagsaktuelle begivenheter som Bibelen omtaler som veene - som fører fram til det endelige storoppgjør og Gudsrikets gjennombrudd med tusenårsriket for Israel, Fredsriket. … Skal vi bli bevart i troen og på rett side i de store globale oppgjør - er det avgjørende viktig ikke å bli ført vill fra troens grunn 'rettferdiggjort ved tro alene på Ordet og nåden' - for da vil vi lett komme over på feil side i de store oppgjør som nå ruller opp på historiens horisont med Israel og Midt-Østen i Fokus."

Til toppen

 

 

Kvinnesynet i menighet og samfunn.

Av Jørgen Høgetveit

I to leseverdige kronikker i Dagen  den 13. og 14. okt. skriver bibelskolerektor, cand. theol Per Bergene Holm følgende i slutten av den siste kronikken:

””At kvinnen ikke skulle være lærer, blir begrunnet med at hun ikke skulle være mannens herre (”utøve autoritet over mannen”) Dette siste er noe som gjelder rent allment. En kvinne skal ikke utøve autoritet over mannen, enten det gjelder den læremessige forkynnelse og administrativ ledelse i Guds rike, eller det gjelder i hjem og samfunn for øvrig. Det bryter igjen med den grunnleggende tjenestedeling Gud har satt for mann og kvinne.

Kvinnens tjeneste ligger ikke i det offentlige og autoritative, men i hjemmets og menighetens indre liv.”

Kommentar:

Det er interessant at dette synet kommer til uttrykk i Dagens spalter - hvor det så kraftig ble imøtegått da komiteen til Kristen Samlingsparti ( Henriksen, Lyngmo og Høgetveit) hevdet det samme i deres komité- innstilling etter grundige Bibelstudier og samfunnsanalyser. Da førte det til et forferdelig opprør, delvis av sjikanøs art. Det var mer vilje til hoderystende, respektløs utskjelling  - enn forsøk på gjennomdrøfting av en grunntanke i Skriften som frafallet nå fører oss inn. Et frafall som igjen fører oss inn i oppløste familier, kraftig redusert barnetall, fosterdrap og homofili, altså en dødskurs!   Nå er det taust. Hva kan det komme av?  En forklaring kan kanskje være at det KS forsøkte den gang var å begynne disse drøftingene inn i et konkret politisk arbeid. Da ble man redd og ”slangen” reiste sitt hode for å vokte den politiske samfunnsmakt. En av de ledende sa den gang: ”Når man pirker borti dette er det som å pirke satan i hvitøyet”. Det er en grei formulering - som de av oss som har drøftet dette siden prof. Danbolt tok opp drøftingene omkring Likestillingsloven i syttiåra – har fått kjenne på kroppen igjen og igjen. Dette er en av de grunnskader i vårt tidligere kristne samfunn - som nå er blitt et av verdens tabuer på linje med fosterdrapet og senvirkingen på kvinnen og samfunnet, som en ikke vil drøfte. Men det kommer til å komme - om man vil eller ikke - for ellers går samfunnet under. Det må stikkes erkjennes og det må stikkes hull på byllen slik at Guds nåde kan komme til å gjenskape forholdet mann -  kvinne i vårt en gang så kristne og kjære fedreland.

Til toppen

 

 

Krist-lam: Islam eller Kristus

Av Jørgen Høgetveit.

Evje 19.10.2002-10-19

Under en bokmesse i Frankfurt advarte islamekspert og orientalist dr. Hans Peter Raddatz om de "dominerende trender innenfor dialogen mellom kristendom og islam".  I flg. avisen Dagen og deres sjefsred. hevdet han at dialogen kunne føre til en blandingsreligion (krist-lam) og deretter en gradvis "islamiseringsprosess." Han understreket at "islam" betyr underkastelse og det betyr full underkastelse " i det en har ansiktet vendt mot Allah. I kraft av dette skjer det i islam en av stenging av det individuelle "jeg" Islam oppmuntrer ikke til denne type individualisme som aktualiserer vestlig kristendomsbasert toleranse." Lengre ned ref. han slik: "Men fag som filosofi, individuell tenkning, oppmuntrer islam ikke til. Slett ikke. Det fins endog mange som har måttet late livet i islams historie for slik individualisme." (Uth. av meg) Det er et uhyre interessant trekk som islameksperten her trekker fram i motsetning til vestlig kultur og sivilisasjon - som har helt andre røtter - røtter som suger sin kraft fra Jerusalem, apostlene og Worms.  En kultur som på en helt annen måte skaper individuelle og nasjonal frihet og velstand enn alle de kulturer som mer eller mindre har sin røtter ned i arven fra verdens første diktator; Babylons Nimrod - en arv som gjennomsyrer alle de store verdensriker mer eller mindre  - helt fram til "guiliotinen" i Paris og  Gulag i Sibir.

En av Norges mest kunnskapsrike og fremste teologer gjennom tidene Olav Valen-Sendstad (OVS) skriver om dette i sitt glimrende hefte "Moskva - Rom. 14 epistler om verdenspolitikken og det 20de århundres motrevolusjon." Han skriver om de protestantiske riker og systemer - kontra de nyeste diktaturene fra Rom og Moskva:
" Å komme over i den protestantiske verden fra Moskva eller Rom er å komme over i en helt annen verden. Det er å komme over i den prinsipielle individualismes verden, hvor det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over. Som følge av denne grunnleggende individualisme blir det politiske ideal demokratisk, sosiologisk svarende til at det kirkelige ideal ligger i det alminnelige prestedømme og de frie nådegavers utfoldelse. I økonomisk henseende vil den individuelle eiendomsrett og en prinsipiell privatkapitalisme alltid komme til å bli et korrektiv  mot ekstrem sosialisme  og kollektivisme. Både i Norden, i det vestlige kontinentale Europa, England og USA ser man at  - - - den protestantiske verden finner også her sin egen vei (Velferdsstaten") i forhold til kommunismen (Moskva) og fascismen (Roma). På dette fundament hviler bl.a. Norges Grunnlov.

OVS avslutter denne tenkning med å advare: "Med den ateistisk-materialistiske  kommunisme og sosialisme kryper den byråkratiske allmaktstanke og diktaturtendens inn i våre folk, og på bakgrunn av den "modernistiske " teologis fornektelser av grunnleggende sannheter, kryper den romerske kirketanke, det romerske kirkebegrep inn i de protestantiske kirker - hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende." (Uth. av meg) (La meg i en parentes nevne at kapitalismen  - ikke i vår moderne grådighetskultur -  i flg. Max Veber (sosiologiens grunnlegger) ble skapt av protestantene i Holland under tanken: forvaltning av Guds gode gaver - nøysomhet med påfølgende  reinvesteringer). Denne individualisme og frihet i sjelen skaptes i Jerusalem ved apostlenes "Vi skal lyde Gud mer enn mennesker" og i Worms med Luthers ord om sin frihet (frelst av nåde alene ved troen på Ordet alene) overfor diktaturet: "Det er ikke tilrådelig å tale mot sin samvittighet. Her står jeg og kan ikke annet. Gud hjelpe meg! Amen"

Dette er meget klart sett og sagt av OVS om hva som skapte vår vestlige sivilisasjon og hvordan den individuelle og nasjonale frihet og velstand vil bli undergravd av diktatorisk tankegods - som er nøye forbundet også med Islam og som nå truer vesten for tredje gang i verdenshistorien. Det bryter på uhyre farlig og dypt vann for de vestlige sivilisasjoner - og mange synes ikke å forstå dybdene og farene - men driver sin politiske og teologiske krist-lamisering, tilpasning til ideologier og avguder.*

Til toppen

 

 

Enhet med ROM, eller frelse fra fortapelsen?

Av Jørgen Høgetveit

Evje  02.11.2002

I lang tid har det foregått en sakte men sikker bevegelse i teologiske kretser for en gjenforening til flere konfesjoner og med Rom. Vi i AKF har sett farene og advart mot den ved flere anledninger, ikke minst på våre seminarer hvor prof. C. Fr. Wisløff ga grundige utredninger. Men vi har også våre hefter av  Stein Henriksen "Går det norske kirke mot Rom" og "Kampen om rettferdiggjørelsen og Leuenberg Konkordien" som har en god oppsummering om hva som foregår. Tilnærmingen skjer både på det læremessige, i institusjonene og på det organisatoriske plan. Og det får katastrofale følger når våre søyler av Ånd, Guds lære undergraves i "Det norske hus". Både sjelenes frelse, menighetene og vårt samfunn trues av sammenbrudd.

Vi fått både "Avtale om rettferdiggjørelsen" (nov. 1999) som avvikler selve diamanten i vårt protestantiske læregrunnlag: "Frelst av nåde ved tro på nåden alene i Ordet alene". Vi har fått Poorvoerklæringe, Leuenberg Konkordien sep.1971  og en rekke økumeniske aktiviteter som drar i samme retning. Bibelen - 1978-oversettelsen - er også oversatt slik at "stort sett stemmer over ens med den katolske Vulgata-Bibelen" sier filologen Indregaard og antyder at den vil ligge til grunn for den kommende økumeniske Superkirken, Og fordi grunnskadene er skjedd øker farten på alle plan.

Aftenposten melder 25.10. d.å. følgende om vår sentrale læreinstitusjon både for DNK og misjonsorg.: "En arbeidsgruppe ved MF åpner for at å ansette både katolikker og pinsevenner som professorer." Og de fortsetter: "Lærerrådet har allerede gitt sin tilslutning til utredningen som også er fremlagt for både styr og forstanderskap. Ingen har hatt innvendinger til innholdet." Etter min menig bør kristenfolket nå passe seg for å lytte til de fleste yngre teologer som kommer fra MF. Etter Skriften skal man ikke tåle vranglære, men vise den fra seg. I denne sammenhengen under en seg over at det er så taust om saken i kristne kretser! Nå forlater man bekjennelsesbasis både for kirke og samfunn!

For noen mnd. side tillot jeg meg å skrive om "erkebiskop"  Wagle til Nidaros som nå var blitt preses i DNK. Bakgrunnen var at ledelsen av bispekollegiet ved Stålsetts tilsettelse ble overlatt til Bondevik, og neste etappe var Nidaros. Da ante man en "smart" manøver i all stillhet for å legge til rette for nok et trekk på veien tilbake til Rom. Paven hadde jo besøkt Trondheim under biskop Bremer i 1989 og deltatt i felles gudstjeneste! Og signalene lot ikke vente lenge på seg.  Adresseavisa  forteller 28.10. d.å. "Paven tar i mot Wagle. Biskop Wagle blir den første biskop i Nidaros etter reformasjonen (ca. 850 år) som får privat audiens hos paven." (Som bekjent flyktet biskop O. Ingebriktson fra Steinvikodden med to fullastede skip med kirkesølv etter reformasjonen. Nå pusser man opp erkebispegården i Trondheim for fullt!) Adressa forteller videre at det store skal skje 16. nov. sammen med sine 11 proster.  Han forteller at "pavens åndelige kraft gjorde et sterkt inntrykk på meg" forrige gang i Trondheim.

"Wagle legger også sterk vekt på den økumeniske siden ved de norske teologenes visitt i Vatikanet. I Trondheim fikk arbeidet for tilnærming en viktig impuls gjennom pavebesøket, og disse bestrebelsene er markert ved flere anledninger. I Vatikanet skal Wagle og hans kolleger ha et møte med kardinal Walter Kasper, leder for det pavelige råd til fremme av kristen enhet, som er det fremste organ for økumenisk arbeid fra katolsk side." Man skal arbeide med tanker om et "økende samarbeid mellom kirkene i Europa - og fra katolsk side vil det bli "stor oppmerksomhet under generalforsamlingen for KEK - Konferanse for europeiske kriker - som arrangeres i Trondheim i juni med tusen deltagere fra 126 medlemskirker, fortsetter Wagle."  Bremer uttaler at Wagles besøk er "et viktig skritt i riktig retning mot større åpenhet mellom kirkesamfunnene." Den katolske kirkes vranglære er like massiv i dag som den alltid har vært - og en sann Jesu Kristi kirke manes til å holde fast ved den sunne og sanne lære og vise fra seg vranglæren. Noen annet vil altså få uhyggelige følger for oss! Skal Norge nok en gang måtte reddes av lekmenn som H. N. Hauge (Norges Luther), en Ludvig Hope og de mange andre trofaste Kristusvitner gjennom kamp og lidelse  - eller skal man besinne seg i tide?*

Til toppen

 

 

Kamp om menneskerettene!

Av Jørgen Høgetveit

 Evje   02.11.2002

Avisen Dagen har nylig vært på reportasjetur hos prof. Habib C. Malik (Libanesisk - Amerikanske Universitet i Beirut) en katolsk menneskerettsforkjemper i Libanon. Han bringer oss -  de for så vidt kloke utsagn som: "Europa må bestemme seg! Dere må begynne å bygge samfunnene i det nye Europa på autentiske kristne verdier igjen. Dette er de virkelige universelle verdiene som menneskerettighetserklæringene bygger på. - - Kristendommen  har inngått for mange kompromisser med sekularismen, og det har oppstått et vakuum. Et vakuum som kan fylles av islam, og er i ferd med å gjøre nettopp det flere steder, mener Habib C. Malik"  Dagen slutter seg til dette på lederplass  25. okt. Dette kan man si er å gå "over bekken etter vann" og enda til i sprukne kilder med dårligere vann. Den katolske kirke og det kontinentale Europa har aldeles ikke noe godt vitnesbyrd om menneskerettene verken fra eldre eller nyere tid. Men vi har utmerkede vitnesbyrd i en rekke norske bøker på protestantisk grunn som bl.a. er skrevet av fremragende folk som Olav Valen-Sendstad, Sigurd Opdahl: "Kampen om menneskerettene" (Nyopptrykt av AKF/Krossen Media) , biskop Bo Giertz, og flere meget informative skrifter om saken fra kirkehistorikeren Ivar Welle. De har omtalte disse tinge på bakgrunn av et solid teologisk ståsted og historiske erfaringer. Bedre bok en boken til Sigurd Opdahl har undertegnede knapt lest og gjennom årene er det ikke blitt få nettopp om den norske rettsstats historie, rettskilder, rettstenkning og fundament. Det er en nøye sammenheng mellom den protestantiske teologi og de protestantiske rettsstater - noe vi også ser av Grunnlovens § 2 (evangelisk luthersk) med de påfølgende menneskeretter fra §§ 96 og utover - hvor man endatil i § 112 (110) taler om Gr.l. ånd som ikke må forandres.

Granske vi europeisk historie gjennom en del hundre år - må vi gi fru Thatcher rett om det katolske kontinent når hun sier til The Times: "mesteparten av problemene som verden har møtt, inkludert nazismen og marxismen, har kommet fra Kontinentet" - og hun tilføyer: "- og løsningen kom fra utsiden. Denne generalisering er klar sannhet om Den andre verdenskrig. Nazismen var, tross alt, en Europeisk ideologi, det Tredje Riket var et forsøk på europeisk dominering." Den førstnevnte ideologi oppstod i ROM - og den katolske kirkes historie i den sammenheng er ikke god. Allerede stortingspresident, stasminister og første utenriksminister i Norge - samt første leder av Nobels fredskomite; Jørgen Løvland - var helt klar her når han  som stortingspresident på Eidsvoll i 1914 mintes Gr.l. Han nevnte ikke Kontinentet og arven derfra med et ord, men gikk tilbake til den anglikanske arv - menneskerettene fra England: Magna Charta Libertatis fra ca. 1200. Og Mosterretten 1024 var også noe man mintes og fornyet i Norge på den tid. Den rett som av kong Sverre fornyet mot slutten av 1100-tallet - han som "talte Roma midt imot". Dette er det vi trenger å fornye i møte med gamle ideologier og religioner i nye gevanter. Vi har en arv - sikker og velprøvd - og den bør vi vende tilbake til snarest!

Til toppen

 

 

Veterinærdir., menneskeretter og ulvemat.

Av sivil agronom Jørgen Høgetveit

I Nationen for 4.des. d.å. sier vet.dir. Liven: ”Det er innegn menneskerett og fortsette med et sauehold som produserer ulvemat.” På samme side sier hans Tilsyn at tolkingen om retten til bondens beiter ”innebærer at det ikke blir noen grenser for de lidelsene sauen lovlig kan påføres på beite.” Dette kommer som en reaksjon på at Justisdep. har gått imot Dyrevern-tilsynets forslag om å sonere rovdyr og beitedyr. Det siste er selvsagt loddrett tøv, for rovdyrene følger matfatet som er beitedyra.

Det andre som er tøv – er å blande menneskeretter og dyrevernlov. Menneskerettene er klart definert i norsk lovgivning. Man finner dem i Grunnloven fra § 96 og utover. Og den aktuelle menneskerett finner Liven i § 105 som verner om den private eiendomsrett som ikke kan fratas noen uten at ”statens tarv” krever det, og da skal det evt. ytes full erstatning. Dyrka jord, beiter og utmark faller selvsagt inn under denne §. Det er vel bl.a. derfor Justisdep. har gått mot Livens forslag. De vil ikke bryte Grunnlovens menneskeretter – til fordel for noen påførte dyreretter. Problemet er nye lover og forvaltning som nå vil overkjøre eldgamle kristenrett og menneskeretter som er basis i vår kultur! At det er ”statens tarv”, fellesskapets  behov  å vern rovdyr som forgriper seg på privat eiendomsrett av bruk av eiendom og bufe på beite , samt bomiljøet til folk, er mer enn tvilsomt. Og skulle man få en Høyesterettsdom som sa at dette var rett – vil det for det første være en feil dom, dernest ville det kreve ”full erstatning” for tapene av beiter og dyr.*

Til toppen

 

Kraft- eller styringskrise?

Av siv. agr. Jørgen Høgetveit

Evje   4.1.-2003

For titalls år siden  slo Agderfylkene seg sammen med Vestfold og bygde ut de store kraftanleggene i Øvre Setesdal: Brokke I og II. Kommunene skjøt inn sine midler for folket og skattebetalerne stod bak og ønsket lys og varme i et mørkt og kaldt land med lange vintre.  Altså dekning av primærbehov. Så ville vi også ha noe rimelig energi til industrien. Vi var ikke ute etter penger for enhver pris. Greitt med et overskudd som kunne reinvesteres for videre behovsddekning, men det var lys og varme vi ønsket.  Dette gikk velregulert og greitt i mange år. I flg. mine kilder styrte man etter en "minimums-magasinkurve"  hvor man tok høyde for å dekke 2 ekstreme år , dvs. lite nedbør og strenge vintre etter hverandre. De samme kilder sier at Statskraft fremdeles er ansvarlig for 50% av landets totale magasinenergi og av dette oppimot 100% av de store flerårsmagasiner. Da skulle man jo tro at dette var i de beste hender for å unngå de kraftkriser man nå opplever med nedtømte magasiner og skyhøye kraftpriser! Men nei, nå er kraft underlagt nye ideer og styringsregimer. Nå har man slukt den nye absolutte frie markedstenkningen med hud og hår, ikke den gamle liberalisme engang nøyde man seg med.  Kapitalen skal styre uhemmet. Bibelsk tenkning om nasjonalstater slettes og den grenseløse galskap hersker på en rekke områder. Om dette sier noen av deres guruer følgende: "Den globale markedstenkning som ideologi  - er like farlig for det siviliserte samfunn - som marxismen, dens forløper var" W.Paff Int. Herald Trib. 14.7.-98. "Suksess-kulturen har erstattet troen på prinsipper. Samfunnet har mistet sitt anker. "G. Soros i Atlantic Month. Disse kreftene fikk tak da vi ble meldt inn i EØS og innenfor der skal det være fri flyt av de fire friheter - hvorav kapitalen er sentral. Og man stiler videre mot det globale samfunn. Derfor måtte man gjøre om vårt fellesgode  av offentlig eide kraftverk - som mange mener er av større verdi en oljen og gassen i Nordsjøen - til AS. Og den som har flest aksjer og mest kapital regjerer grunnen der og børsen kan herje videre med dette vårt arvegods som vi er fundamentalt avhengig av. Heldigvis stoppet bondevettet salg av aksje-majoriteten her på Sørlandet - mens byene heller ville ha et forvitrende kulturfond - enn lys og varme - og dem om det! Jeg fristet til å sitere en for lengst avdød slektning som hadde opplevd jobbetiden: "Fint skal det være om halve enden er bar."  

Slik har det gått med livsområde etter livsområde i landet vårt  - selv om vi ikke har fått kjenne det så kraftig på kroppen enda som nå med kraften i de  tusen hjem. Den godt balanserte "frihet og orden" som ikke minst Grunnloven gir oss - er i full oppløsning. Styringen av naturressursene  som produserer mesteparten av mat og råstoffer - samt vannet - glipper og kommer på gale hender i forhold til hva Gr.l. og Industri-konsesjonsloven av 1917 la opp til.  Og man lærer ikke av sine feil. Nei, man sier vi må har mer av samme slaget så skal det bli orden på sakene. Når markedskreftene bare får fungere lenge nok - kommer kraftmarkedet i balanse og kapitalhaiene vil sørge for at alt kommer på plass, sier man. Markedskreftene fikser nedbøren, skulle man tro!  Etter at man har tømt landet for 9,7 TWh netto - - et års forbruk til flere av de store byene - kommer man drassende med sine tidligere planer som de presenterte her i Setesdalen for flere år siden: Ny stor kraftgate fra Holene og til kysten og store linjer over til England, Tyskland og Holland. Denne europeiseringen av kraftmarkedet fikk man ikke til da i den utstrekning man ønsket, men nå skal vel krisen tvinge det fram - slik at vi får kraftig europeisk tilkobling med fri flyt  av kraft og permanente europeiske priser i et kaldt og mørkt land for å tjene mer penger til flere fond? Så kan man importere kull- og atomkraft om natten, strupe ned vannkrafta fra Norge og legge elvene nesten tørre. For så på dagtid slippe på for fullt for eksport til utlandet igjen. Skvalpekjøring kaller vi det. Atomkraftverkene produserer likt natt og dag - derfor ønsker man dette opplegget uten hensyn til biologien i norske elver. Men  ønsker vi det?  Norge har et stort potensiale i utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk - om vi bare fikk sette full fart på dette og slippe en uendelighet av bremseklosser i systemene på noe som kunne gi oss ren energi med god beredskap.

Men det endelige svaret på dette er selvsagt å melde Norge ut av EØS og forandre Energiloven og få oss gode frihandelsavtaler slik at man selvstendig tilpasser vannbruk til en langsiktig styring for å dekke de menneskelige behov og ikke primært maksimalisere merutbyttet. Det kunne man også se litt på med hensyn på landbruk, matlagre og forsvar i disse førkrigstider. Kan hende blir  kraftkrisen bare en liten forsmak på hva slags kriser man kan oppleve - og som vi har opplevd før i dette landet - med politikere uten den nødvendige realitetssans. M.a.o. vi bør beskikke vårt hus!*

Til toppen

 

 

Babel i Bibelen og endetiden

Av Jørgen Høgetveit

Evje  05.01.2003-01-05

Bagdad og dets nære naboskap Babel er igjen i sentrum av verdensbegivenhetene. Det er ikke noe nytt. Landskapet og byen er nevnt en rekke steder i historien og Bibelen og har en rekke profetier mot seg spesielt i Esaias kp. 13-14, Jer. 51 - 51 og Joh. Åpn. 17 og 18 samt 9,13-15 og 16, 12-15. Så vidt jeg kjenner til skjedde følgende her:

1.      Paradiset og syndefallet med utdrivelsen skjedde her

2.      Det første brodermordet ble begått ved at Kain slo i hjel Abel

3.      Den første krig ble utkjempet her

4.      Kaldeernes hedenske astrologiske kultur startet i området

5.      Nimrod, sønn av Kusj, sønn av Kam sønn av Noah levde her og ble den første diktator

6.      Her bygget de Babels tårn som skulle nå like til himmelen for å skaffe seg et verdensnavn, med som ble dømt av Gud til atspredelse, språkforvirring. Babel betyr også forvirring

7.      Røttene til Egypts avguderi og kultur ligger også her

8.      Noe lengre nord lå Assyrerriket som tok Israels 10 stammer ca. år 722-721 f. Kr.

9.      Til Babel ble 2-stammers riket ført  ca. år 587 f.Kr.

10.  Herifra synes også de største sluttscener i verdenshistorien å skulle utspille seg som vi kan lese om det i de forannevnte kp.

Masse av domsprofetiene mot Babylon i de forannevnte kp. er allerede skjedd, men det gjenstår tydeligvis en del - som vi gjør vel i å grunde på - ikke for at vi skal spekulere i det - men for at vi skal "skjønne det når det skjer", bli frimodigjort i troen og løfte hodet mot den gjenkommende Fredsfyrste, mens verdens barn må se denne tid i møte med skrekk og gru.

Spesielt underlig er det å se hva Johannes skriver om de "fire engler som er bundet ved den store leven Eufrat! "Og de blev løst, de fire negler som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene". Og i kp. 16 skriver han om den sjette engel ved Eufrat, vannet som tørket bort og "djevleånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderiket for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag." Det ser ut til at Babels ånd, forvirringens ånd  har blitt bundet på dette sted til oppgjørets dag - da skal den sende verdensmaktene inn i et dragsug av forvirring som de ikke kommer forbi. Og det er tydelig at dette har vært på gang siden Saddam begynte gjenreisningen av Babylon for en del år tilbake. Israel knuste reaktoren i Bagdad i 1981. Saddam ble stoppet i 1991 - men ga seg ikke med det. Bin Ladens aksjoner har også sammenheng med Babel. Ser en utviklingen sammen med jødenes samling og Europas forening fra Middelhavet til Ural - begynner det å avtegne seg et bilde av endetiden  hvor de 2 Babylon (Rom og Babylon) kommer sterkt inn i bildet. Dette som Hislop skriver om i "The two Babylons". Dette skal vi ikke se mer på i denne korte artikkelen, men heller stoppe ved et interessant bilde som Jeremias og J.Åp omtaler. Vi vet at muslimene planmessig har gått til angrep på en av vestens sentrale makt, den økonomiske. Derfor angrep de WTC - Verdens handels center. Videre har de ved flere anledninger rettet terrorangrep mot ambassadene som har en nøkkelrolle i verdens handelsliv. Endelig har de - i tillegg til Israelhatet  - jaktet på militærmakten, og oljetankerne og tok en stor fransk tanker nylig. Kan de lamme oljetransport ut Hormutzstredet  vil vesten i betydelig grad lammes og den økonomiske virksomhet få et grunnskudd. Han tar gjerne med seg en verden i avgrunnen - som Hitler også var villig til på slutten. Det er nok også en vesentlig årsak til at Bush organiserer oljeleveransene bort fra Midt-Østen og til Russland og Sentral-Asia. Amerikanere og briter har allerede sirklet inn oljeområdene i Iraq for å hindre en slik sabotasje.  Saddams påtenning av oljebrønnen i Kuwait viser hva han er i stand til å gjøre - og hva han tenker på.  Har han sterkere virkemidler til rådighet - som mindre atombomber - denne gangen - kan han makte å starte et Ragnarokk av dimensjoner. Og det er nettopp slike ting Jeremias og Johannes synes å peke på. Jeremias sier i kp. 50 at det skal gå dette området slik at det skal bli til ørken, men samtidig  (v. 40) som Sodoma og Gomorra. Det som skjedde der var en voldsom innsynkning i The Rift Vally samtidig med en voldsom vulkanisme - deretter flommet vannet inn og dekte byene.   I kp. 51 v. 32 kommer det mer om ild, men i v. 42 sier profeten at: "Havet er steget opp over Babel, det er skjult av dets brusende bølger." Det tyder på en kraftig innsynkning av dette sumplandskapet med en påfølgende inntrenging av havet fra den Persiske bukt. Går vi til J.Åp. 18 sier apostelen i v. 8-10 at Babels undergang skjedde på en dag og en time med stor ild og røk.: "Ve, ve du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet på en time!" Kjøpmennene på jorden står langt borte i frykt for røken av "hennes brand" og klager over at "ingen mer kjøper deres skips-ladninger". Kongene og kjøpmennene på jorden som har sviktet grovt både verdier og Israel  - "drevet hor og levd i vellevnet" - jamrer seg nå som bl.a. v. 17 - 19 skildrer det, mens Guds folk sier: "Fryd deg over den, du himmel, og I hellige, og I apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for eder." Og i v. 21 står det: Og en veldig engel løftet en stein som en stor kvernstein og kastet den i havet og sa: Så skal Babylon, den store by, kastes ned med hast og ikke finnes mer." Så får vi vente å se.*

Til toppen

 

 

Noen korte betraktninger rundt forsvaret av Norge

-         med bakgrunn i den siste avvæpningen av Hjemmevernet

-         og den tilbakevendende spente situasjonen i verden

Av Lars-Arne Høgetveit, cand. agric., 1640 Råde

 

Situasjonen i dag:

·        Det militære forsvaret i Norge er i praksis borte.

·        Offiserer tør ikke å informere den norske befolkning om det de vet mangler i forsvaret av vårt land – bla av frykt for å bli arbeidsledige.

·        Situasjonen i verden er mildt sagt labil mht fred/krig problematikken. Norge kan rask bli dradd direkte inn i en større konflikt pga sin beliggenhet til Kolahalvøya med verdens største militære base som nabo. USA kan militært bindes opp flere steder i verden samtidig og vi kan dermed ikke regne med militær hjelp fra den kanten.

Stortinget bør vedta at:

·        Øverstkommanderende for sjø- og landstyrkene, kong Harald, ”innkalles” for å informere Stortinget om militærets / forsvarets tilstand i Norge og Norges beredskap bla mht matlagre og ammunisjonsbeholdning. Situasjonen er alvorlig.

·        Vedtaket om å avvæpne HV omgjøres og dermed at en HV-soldat fremdeles skal være fullt operativ fra den enkeltes hjem.

·        HV må tredoble sine øvingsdøgn og den enkelte HV-soldat bør informeres i detalj om situasjonen øverstkommanderende kong Harald har gitt.

·        HV må trenes med mer skarp ammunisjon, gjerne en 10 dobling fra dagens nivå som ikke gir seriøs trening.

·        Norge trenger mer ammunisjon på lager, som skal lagres desentralisert!

·        Mat trengs lagret til sivilbefolkningen (korn/mel/sukker/gjær jfr. utarbeidet matvareliste for privat lagring, VEDLEGG 5) for minst 12 mnd forbruk. I dag er disse lagre svært små og i praksis i lange perioder nær tomme for de fleste matvarer, noe ”Ola Nordmann” ikke er orientert om.

Tiltak, diverse artikler med mer til en begynnelse:

VEDLEGG 1, ”Øverstkommanderende for Norges Land- og sjømakt er Kong Harald”.

VEDLEGG 2, ”Forsvaret nedlegges - trusselen øker mot Norge!”  ”Gamlehunden gjør” -                   Zeiner-Gundersen advarer!

VEDLEGG 3, ”Fra 1914 til 2002 - hvorfor lærer vi ikke av krigshistorien?”

VEDLEGG 4, brev sendt Stortingets partigrupper høsten 2001 der tema var ” Stortinget     bør bevilge penger til hurtig innkjøp av korn og noen andre vitale matvarer for lagring i Norge”

VEDLEGG 5, matvarelisten ”Beredskapslager hjemme” for innkjøp av nødvendig mat i et privat hjem for en periode av 12 måneder. Utarbeidet i 2001.

Ved behov for offiserer som kan sitt fag og er godt orientert også internasjonalt og i mangel av slike offiserer i ledende posisjoner i dag kan det etter mitt skjønn være aktuelt å benytte seg av følgende personer med militær bakgrunn (Se vedlegg 1 i denne sak):

General Fredrik Bull Hansen, tlf. 22 23 00 01

Generalmajor Hovland (skrevet bok om general Fleischer fra 2. verdenskrig)

Oberst Løytnant(?) Åge(?) Jonassen (siste øverstbefalende på Evjemoen IØII),

Oberst Løytnant(?) Knut Karlsen (har vært øverstbefalende på Evjemoen IØII),

tlf. 37 93 07 89

 

Til ettertanke,

Kong Harald har bl.a. følgende myndighet nedfelt i Norges Grunnlov:

§ 25. Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Søemagt.

§ 21. Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militaire Embedsmænd. Disse sværge Constitutionen og Kongen Troskab og Lydighed.

 

Med bakgrunn i Haakon den VIIs viktige inngripen i 1940, minner vi nå igjen om kongens myndighet – slik den står nedtegnet i Norges Grunnlov.

 

Vi skal også minnes at mobiliseringsordren til norske militære styrker gikk i posten den 8. april 1940 – bare timer før det smalt morgenen 9. april. Det vitner ikke om at det ble utøvet stor dømmekraft den gangen. Det er mye som minner om at historien vil gjenta seg…
Vedlegg 1.

 

Øverstkommanderende for Norges Land- og sjømakt er Kong Harald

Av Lars-Arne Høgetveit (cand. agric), 1640 Råde. 01.01.2003

63 år er gått siden 1940. Norges befolkning våknet den gang opp 9.april til noe mange trodde var en umulighet – tyske soldater under kommando av Adolf Hitler marsjerte i gatene i Oslo. Mange nordmenn kjempet og sultet seg gjennom de påfølgende 5 årene.

I 1945 startet krigsoppgjøret og mange nordmenn ble dømt for landssvik, men det viste seg at mange politikere som hadde gjort Norge inntagbart pga militær nedrusting slapp en fellende dom og noen fikk sågar sine politiske posisjoner igjen ved hjemkomst til landet. 

Den 30. desember 2002 kan vi lese en artikkel av HV soldat Per Ola Hovd der han har mottatt et brev med ordre om å levere inn tenn-nåla til sin AG3, noe som gjør våpenet ubrukelig. Han skriver følgende: ”Jeg for min del, nekter å utføre denne avvæpningsordre! Mitt HV-våpen forblir derfor intakt i mitt våpenskap også etter 10.01.03. De ansvarlige for denne massive avvæpningen av Norge må stilles til ansvar, da jeg mener at dette er landssvik.” Hovd skriver også: ”Stein Ørnhøi sa nylig i en tale til Forsvarsforeningen, gjengitt i Aftenposten 28.12.02. "Jeg møter ofte generaler og politiske motstandere som sier som sant er: - Vi har ikke noe forsvar lengre. -Men med unntak av noen få, tør ingen si det høyt." Hovds eksempel er til etterfølgelse for den som har anledning og det har omkring 80 000 HV soldater! Stortinget må nå omgjøre sitt vedtak om avvæpning av HV!

Kan man i historiens lys konkludere med at et militært angrep på Norge er under oppseiling, siden man nå fjerner nesten det siste forsvarsverket vi har, i følge militære offiserer på general nivå.

Kong Harald, øverstkommanderende for de norske styrker, nevnte ikke dette i sin nyttårstale, så vidt jeg noterte  – det burde vært gjort. Etter Norges konstitusjon hviler det et meget stort ansvar på en norsk konge mht vårt forsvar, kongen er øverstkommanderende. Kong Harald har bl.a. følgende myndighet nedfelt i Grunnloven: § 25. Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Søemagt. § 21. Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militaire Embedsmænd. Disse sværge Constitutionen og Kongen Troskab og Lydighed.

Det er flere som nå venter at kongen tar opp den uredde tråden fra sin bestefar kong Haakon den VII. Og forteller det norske folk hvordan tingenes tilstand virkelig er og hva som må gjøres – det vil det norske folk forstå, fordi folket ser delvis de alvorlige hendelser ”ute i verden” og noen vet også om Kola-basen som rustes opp i nordområdet vårt. Vi trenger akutt bl.a. matlagre og ammunisjon.

Ved en slik tale der kongen orienterer det norske folk om rikets tilstand vil Det norske folk nok be de politikere og media som angriper kongen i en sådan stund, å holde munn. Landssvik har vi hatt nok av i dette landet og vi merker nå et nytt aktivt landssvik fra diverse politikere og sivile – og militære embetsmenn. Men den menige mann liker dette svært dårlig.

Norge trenger nå menn og kvinner som tenker klart og handler i følge Grunnloven. Vi trenger også å få satt inn generaler som våger å handle og som prater sant. Finnes ikke slike generaler i dag kan vi alternativt benytte oss av pensjonerte generaler der enkelte har den nødvendige forståelse for den tiden vi lever i og innehar kapasitet til å håndplukke troverdige embetsmenn som sine hjelpesmenn.

Kongens nyttårstale ble introdusert slik: ”Vil Gud ikkje vera byggnigsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu I heimen med fred og hyggja!”*

VEDLEGG 2

"Forsvaret nedlegges - trusselen øker mot Norge!" -

"Gamlehunden gjør" - Zeiner-Gundersen advarer!

Av Jørgen Høgetveit, Evje den 05.07.2000

Tidligere forsvarssjef H.Fr. Zeiner Gundersen advarer mot illusjonspolitikken i et 85 års intervju i Aftenposten 4.7.2000.  Han taler om "Ungdommens galskap" og  at "Jeg er redd for at dette kan gå helt galt". - "Det har innsneket seg en oppfatning blant unge om at det aldri vil bli krig igjen. Akkurat det samme sa man i 1939." "Han slutter seg ikke uten videre til den rådende oppfatning om at murens fall har endret verdensbildet og Norges posisjon i det."  Han minner om at Putin er kommet til makten og at han kommer fra den innerste kjerne i KGB. Han oppfordrer nåværende forsvarssjef Frisvold med følgende ord: "Han må si det som han mener til enhver tid." Det siste har sin gode forankring i Grunnlovens § 100 og gir enhver tjenestemann fritt ord om nettopp de sannheter som politikere ikke ønsker å høre. De røster trenger vi i dag!

Dette er nødvendige ord i rette tid. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt og hørt referert ordene som forsvarsminister Holst uttalte på Evje i 1991: "Vi har ingen fiender mer" - og det blir repetert av lojale  forsvarsfolk - lojale mot hvem - i små og store sammenhenger uten at man ofrer følgende fakta en selvstendig tanke:

-          Det er riktig at muren har falt, Sovjetunionen er gått i oppløsning og at Russland sitter uten sine Warszawapaktland.

-          Videre er det riktig at mye av deres økonomi og hær ligger nede - men de har absolutt oppegående styrker og det har alltid vært noe man kaller "krigsøkonomi" samme hvor fattig et land er. Konf. Etiopia i disse dager.

-          Russland føler seg presset fra mange sider, det har vi mange signal på. Bl.a. har de alltid vært den vestlige sivilisasjons yttergrense mot muslimene i øst Konf. krigen mot tchetsjenerne..

-          De har en historisk erfaring med Europa som ikke de historisk bevisste russere glemmer så lett. Siden ca. 1800 har de igjen og igjen blitt angrepet på den mest brutale måte fra Napoleon til Hitler. Bare tyskerne har startet 5 store kriger siden ca. 1850. Man kan være antisosialist til fingerspissene - men man har ikke lov å glemme denne blodige, lidelsesfulle historie russerne har måtte gjennomleve de siste 200 år. Det var nok noe av bakgrunnen for at de sikret seg nabolandene som en buffer mot Europa.  Når de så trekker seg ut - går det kun noen år - så rykker NATO inn - i første omgang tre land - senere flere, og kommer nær til deres grenser og Moskva. De signaliserer at Warszawapaktlandene er den røde linje NATO ikke får passere - men NATO bare fortsetter.

-          Norge er også med på denne galeien - i.o.m. at man fører en mer nærgående politikk enn vi gjorde under den "kalde krigen". Vi har skaffet oss en radar i Vardø som gjør russerne rasende. Videre driver vi øvelser på Finnmarksvidda - noe vi ikke gjorde før.

-          Kosovokonflikten ga dem nok et sår - der de forholdt seg til sine gamle ortodokse venner - serberne - men ble totalt overkjørt. Da de inntok flyplassen i Pristina, uttalte øverstkommanderende general i USA, at de burde hive dem ut. En eldre britisk general ga beskjed om at "han startet ikke en tredje verdenskrig på grunn av slik dårskap".  Noen måneder senere forsvant førstemann ut av kommandoposten.  I denne konflikten var de gamle linjene på plass: serbere og russere på ene siden og muslimer og kroater(katolikker) på den andre!

Man ser etter hvert for seg den gamle stormakt - Russland - som nå reorganiserer seg  og setter piggene ut til selvforsvar - som de vel vil velge å kalle det. De vil ikke ha mer innpåslitenhet og krenkelser av det de oppfatter som sine interesseområder. De frykter de nye amerikanske våpensystemer som de hevder står i ledtog med Vardøradaren. De har tre viktige utseilinger - hvorav Nordkalotten er den viktigste  for deres største marinebase. For å beskytte seg mot rakettangrep vestfra - har de stort behov for å spre skipene sine - ikke minst ubåtene - som vil finne utmerkede utskytningplasser og skjulesteder i de norske fjorder i Finmark. Om en slik aksjon mot Norden skulle bli startet, skal en heller ikke se bort fra at franskmennene - som en svært så usikker NATO-partner - finner på å ville forsvare sin oljeinteresser i Norge og store industriinteresser i Sverige. Syd Sverige og Østfold kan komme i skuddlinjen.

Det sies at om det skulle bryte ut to større kriger for eks. mot Taiwan  og Korea eller Midt-Østen - kan ikke USA klare mer enn to store trefninger samtidig - hva da her nord? Russerne er inne med 10 000 mann i Iran og lærer dem ABC-krigføring

Man kunne fortsette scenariet videre - og det er mer enn konspirasjonsteorier - de er litt enkel makttenkning iblandet historie og trygghetsopplevelse og noe geografi - som til slutt fletter seg sammen til en helhet av muligheter som man ikke har lov til å se bort fra når man har ansvaret for et folks framtid.

Imens bygger vi ned vårt forsvar i stort tempo - og landbruket som skulle brødfø oss i en evt. krisetid - går samme veien. Samtidig har vi bortimot tomme kornsiloer. Hæren må ta den største belastningen - den biten av forsvaret som må ta hovedtrykket for å hindre at landet besettes av fremmede styrker. Sjøstridskreftene skal fornyes med fregatter til 14 milliarder - skip som er lette mål - mens MTB med stor ildkraft droppes  -  båter som ville være mye mer tjenlig til å smette ut og inn blant holmer og skjær i farvann våre folk er lommekjent og fienden et lett bytte. Flyvåpenet blir ikke fornyet - ei heller oppgradert. Vi sitter igjen med ca. 40 jagere. Vi burde forlange kraftig opprustning og alminnelig verneplikt for størst mulig del av årskullene.

        Terrorgrupper - ikke minst med muslimsk opprinnelse og uro ute i verden kan kreve noe, men må aldri gjøres på den måten at vårt eget land blir liggende åpent.

Avslutningsvis: Det er en ting man med basis i solid erfaring kan si om politikeres evne til å forutsi krig og fred, det er at de bommer stadig. G. Knudsen sa at "den politiske himmel var skyfri" i 1914. Chamberlain (Ap. i England) kom med fredspapiret underskrevet av Hitler og han selv og lovet "Fred i vår tid". Til slutt stod hans egne og skrek til han i Underhuset i panikk: Forsvinn, vi har fått nok av deg. Så drøftet man om man skulle sette inn hans nestkommanderende lord Halifax. Da sa de om sine egne: "Hva er vitsen med å hive ut lirekassemannen  og sette inn apekatten". Så samlet de seg om sir. W. Churchill, vakthunden (gamlehunden 64 år) for England, bråkebøtte og fredsforstyrrer - som i 6-8 år hadde advart - og som nå ble den mann som samlet nasjonen og verden mot barbariet - og den "vestlige sivilisasjons redningsmann."

Det er dessverre alt for mye som minner om mellomkrigstiden innen en rekke samfunnsområder. Nok en liten parallell fikk vi nylig i "Partnerskap for fred" med 6000 mann og 16 nasjoner, der Russland glimret med sitt fravær. Partnerne fartet rundt i Norge og minnet meg om da den tyske general Dietel var i Narvik og lærte vinterkrig noen år før han kom igjen og kjempet mot general Fleischer i samme område!

 På denne bakgrunn gjør vi vel i å lytte når "gamlehunden gjør". Han gjør det ikke for moro skyld, men for å hjelpe sitt folk - og han kjenner "gneldrebikkjene"  godt nok til å minne den nye forsvarssjefen om den "ytringsfrihet" tjenestemennene fremdeles har i Norge!*
 

VEDLEGG 3

 

Fra 1914 til 2002 - hvorfor lærer vi ikke av krigshistorien?

Av Jørgen Høgetveit, Evje 10.08.2002

I 1917 sendt Europa fra seg den farligste last som tenkes kunne i en lukket kuvogn gjennom Finland og inn i Russland med den hensikt å svekke Ruslands krig mot Tyskland selv om det ikke hjalp mye. I vognen satt Lenin. - og han lot ikke mulighetene gå fra seg - men startet revolusjon og blodbad. Et onde fra avgrunnen hadde grepet Russland.

-          Den gang var sir W. Churchill klart forutseende. Like før krigsutbruddet i 1914 (1. Verdenskrig) fikk han overta som marineminister og forstod fullt ut hvilke farer som truet og rustet opp for full fart, mens verden moret seg og slappet av. Få hørte på advarslene hans.

-          I 1917 - da Lenin satte i gang - ville han sette i land 20-30 000 mann i Baltikum og kvele revolusjonen i fødselen, men fikk liten eller ingen støtte. Så fikk ondskapen festet grepet - og 70 år lidelse var et faktum - og slutt er det ikke ennå. Forutseenhet preger ikke politikerne og storpolitikken.

-          Noe ut i den første verdenskrig ville han få avsluttet krigen ved å gå inn i Svartehavet og angripe Europa i den "bløte mave" i Balkan. En utmerket idè, men britene nølte og det kostet dem dyrt med bortimot 100 000 falne, og Churchill fikk skylda. Hadde de lyttet og handlet - kunne mye vært vunnet.

-          Da Hitler tok over i 1933, var Churchill ganske raskt ute med å si at disse gutta ville ikke ha arbeid, men våpen. Han lot seg aldri dupere av fredsprat  - men holdt nøye øye med maktkonstellasjonene i verden - og de pekte mot krig. Regjeringen anså han stadig som en trussel mot freden. Og under mitt besøk på Chartwell nylig - fikk jeg se at Hitler hadde merket seg WC motstand, men hvem hørte på WC, sa Hitler. Hadde man lyttet til denne mannen lenge før - da tyskerne rykket inn i det demilitariserte Rhinland i 1936  - isteden for å bringe han til fullstendig isolasjon i bortimot 10 år - hadde man kanskje sluppet den andre verdenskrig og et hav av lidelse. Nå måtte vi ta både krigen og skammen som WC sa det.

-          Da krigen var et faktum - hadde heldigvis det britiske folk vett nok til å reise et folkekrav om at denne mannen - vakthunden for landets sikkerhet - måtte på plass i regjeringen. Igjen overtok han som marineminister - og senere som statsminister i 5 lange harde år.

-          Gang etter gang appellerte han til USA - da de kjempet aldeles alene mot overmakten. Rihnland var tatt, Sudeterland inntatt, Tsjekkoslovakia okkupert, Østerrike innlemmet og Frankrike med sin svikerregjering falt og tyske ubåter jagde etter konvoiene for å senke forsyningene fra USA. WC reiste over og appellerte igjen og igjen: "united we stand, divided we fall" (sammen står vi, delt faller vi), men nei. USA ville ikke med.     I  aug. 1941 møttes en velvillig Roosevelt og Churchill på "Prins of Wales" i Nord-Atlanteren og skrev under Atlanterhavspakten, men USA ville fremdeles ikke med i krige. Så 7. des. 1941 bomber japanerne USAs flåte i Pearl Harbor (Hawaii) og USA er tvunget med i krigen. Og det ble en massemobilisering med til slutt 25 millioner mann under våpen og et hav av lidelse og et Europa m.fl. i ruiner.

-          I Missuori 1946 fortalte WC verden at jernteppet nå falt tvers gjennom de gamle Europas hovedsteder. Igjen ble han utnevnt til krigshisser. Men nå gikke det ikke lenge før de måtte gi han rett.

-          Nå har USA som førstemann fått smake pisken av et uhyggelig despoti den 11. sep. 2001. Rollene er omsnudd. Nå appellerer  USA til Europa - men de skjelver og ønsker ikke å bli innblandet før disse totalitære nasjonene i Midt-Østen har fått samlet seg så mye makt at de ikke bare rammer Israel, men får bæreraketter til å nå storbyene i Europa med sine masseødeleggelsesvåpen. At USA, som skal ta dette oppgjøret med sine gutter og utstyr ikke vil "dømmes" av slike vankelmodige folk - som de også kjenner forhistorien til flere av og deres flørting med totalitære krefter - forundrer meg ikke det minste. Kikk bare litt på ministerlisten i Tyskland - for ikke å si historien og retten i mange av disse landene -  så vil en fort skjønne hva som menes. Vi hadde samme problematikken da britene var uhyre forsiktige med å involvere nordmenn i slaget om Narvik. Etterretningen visste nok om nazitilbøyelighetene i det norske offiserskorps til å passe seg. (Konf. generalmajor Hovland om gen. Fleischer)

  Våpenene er i nevene på en skruppelløs mann med en merittliste som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på en. Skulle noen ønske den - har jeg en liste fra internasjonal presse under mitt opphold i Israel i 1998. Når USA nå ber om forståelse og hjelp mot denne pest for de frie nasjoner - er ikke tiden inne for å vente til Europa får sitt "Pearl Harbor" med mange ganger dens styrke - i alle fall bør en ikke la USA ta oppgjøret med bakbundne hender. For man forventer vel kanskje at USA vil rykke ut og forsvare oss om det skulle gå slik at realitetene banker på vår dør? Hva vil vi si om USA da synes at de har fått nok - så nå kan vi seile vår egen sjø med våre sympatier og antipatier grunnet i egen smålighet og de mange -ismer som regjerer Europa og Norge. Vi har dessuten en linje "From Oslo to Ground Zero" som en stor artikkel i utenlandsk presse brukte som overskrift*

 

VEDLEGG 4

Til

Stortingets partigrupper                                        24. september 2001

 

Stortinget bør bevilge penger til hurtig innkjøp av korn og noen andre vitale matvarer for lagring i Norge

 

USA og Vesten er nå meget sannsynlig på vei inn i en større og langvarig konflikt, som kan bli virkelig stor om Israel også for alvor blir trukket inn.

Verdens børser har hanglet i flere år, og de nasjonale økonomiene i viktige land som Japan, Argentina, USA m.fl. har økonomier som svinger kraftig og er per i dag svekket.

Hjemme i Norge ser høsten i år ut til å bli våt, som også var tilfellet i 2000. Forskjellen er bare at nedbøren i år har startet ca 14 dager tidligere, enn i 2000. Kornet over store deler av bl.a. Østlandet er ikke høstet ennå. Man snakker allerede om at matkornandelen på Østlandet i år blir på 20%, 80% går til dyrefôr pga kvaliteten (i et normalår er det motsatt). Kan vi i en slik situasjon forvente at det går  automatikk i at en bestilling av korn på det internasjonale markedet vil effektueres i oppfylling av våre matkornsiloer - siden vi er i en spent internasjonal politisk situasjon? Muligheten for kjøp på det internasjonale kornmarked, f.eks. Nord-Amerika, kan over natta forandres radikalt. Per i dag har vi praktisk talt ikke kornlagre rett før innhøstingen starter - det er alvorlig. Noe av dyrefôret vil kunne brukes til grøt og kanskje inneha bakekvalitet.

Ønsker man bekreftet kornsituasjonen gjengitt ovenfor kan en ta en telefon til Landbruks-departementet å få ut tallene for den nasjonale matvaresikkerheten. Før hadde vi et lovverk som skulle sikre oss 9 og 12 mnd kornlagre for både mat og dyrefôr. Nå er dette redusert til henholdsvis 3 og 6 mnd - men i praksis er det sagt at lagrene er nær tomme når høsten kommer. Det er meget alvorlig.

I denne situasjonen spiller penger en lite viktig rolle for Norge. Et enkelt regnestykke forteller oss følgende:

0.6 kg hvete gir ett brød * 3 brød i uka * 52 uker * 4.350.000 innbyggere * 4.0,-/kg mel = 1.628.600.000,- .

Grovt sett koster det samfunnet 1.6 milliard å sikre det norske folk med brød i 1 år, eksklusive andre ingredienser, transport/lagerkostnader med noe mere. For få år siden ble det sagt at verdien av kornlagrene våre var ca 1 milliard, før maling. Har vi ikke råd til dette fortjener vi å sulte - da oppfører vi oss mer tåpelig enn det skulle være grunn til.

Direktoratet for sivilt beredskap kan utdype tilleggsbehov for salt, sukker m.fl. livs vitale fødevarer. Det at vi trenger desentraliserte disellagre etc bør også taes alvorlig.

Det er nå på tide at Stortinget pålegger de rette instanser å hurtig gjøre bestillinger på bl.a. matkorn slik at vi har en viss sikkerhet for egen befolkning. Om det ikke er politisk vilje per i dag for dette, bør man bringe saken inn i spørretimen - slik at saken kommer på dagsorden (da blir det norske folk informert) og det blir gitt klare svar på at man vil prioritere dette nå. Uansett er det uansvarlig å ikke ha lagre som minst holder i 1 år.

 

Med hilsen

Lars-Arne Høgetveit

1640  Råde i Østfold                                                Kopi:  Diverse regionale og nasjonale aviser.

 

 

VEDLEGG 5
 

Beredskapslager hjemme          

        

         *    Hvor mye mat trenger du?

         *    Hvilken sammensetning bør maten ha?

         *    Hvordan lagre?

 

En brosjyre for deg som ønsker svar på dette.

(Teksten er hentet fra orginalbrosjyren som kan bestilles fra: se adresse siste side.)

 

Viktige matvarer som bør lagres i private hjem

·     ”Ola Nordmann” bør etablere et personlig lager av de mest basale matvarene. Dette er en brosjyre for deg som er interessert i å være litt føre var, noe som koster lite.

 

·     Matvare eksemplet på side 2 til noen få tusen kroner dekker det mest basale behovet, i følge fagfolk på ernæring, for 1 voksen person i 12 mnd.

 

·     Varene lagres tørt i matbod (eller i plasttønne) og kjølig, lavere enn 15 ºC.

 

·     Utgiften til vedlikehold av lageret er svært liten om du bruker av lageret samtidig som det etterfylles dvs rulleres. Dette blir da nesten å regne som en gratis forsikringsordning. Har du ikke selv mulighet, eller plass til et slikt lager av mat, kan kanskje naboen være med på å etablere et felles lager.

                           

MATVARETABELL

                                                                                  Per dag

VARER 1)                              BEHOV         PRIS 2)           SUM          kcal og g protein                    (Holdbarhet)

 Sammalt hvete3)                 150 kg            x    4,-             =   600,-         1229/22,5                             (ca 18 mnd)

 - (brød (ca 0,26 kg per dag) og grøt (0,15 kg per dag - 2 posjoner),

   30 kg sekker. Dyrere ved mindre pakning.

 - Holdbarheten kan ved helt rent mel bli mye lengre.)

 Ris (ca 0,14 kg per dag)    50 kg              x  10,-             =   500,-         470/12                                   (ca   3 år)

 Leverpostei6)                                   20 kg  x  60,-             = 1200,-         159/5                                     (ca   5 år)

 Makrell i tomat                     20 kg              x  60,-             = 1200,-         155/7,5                                  (ca   3 år)

 Tørr gjær                                4 kg              x  30,-             =   120,-                                                        (ca 12 mnd)

 Skummet Tørrmelk             25 kg              x  32,-             =   800,-         22,5/22,5                               (ca   2 år)

 - (ca 0,7 l/dag, 100 gr per 9 dl vann, bestilles på meieriet i 25 kg sekker)

 Sukker                                  25 kg              x  10,-             =   250,-         274/-                                      (minst 8 år)

 Grovt havsalt                        10 kg              x    4,-             =     40,-                                                         (minst 6 år)

 (til salting av bl.a. kjøtt)

 Vitaminer/Mineraler            400stk tab.    x   0.5,-           =   200,-                                                        (ca   2 år)

 (1 per dag)

 Fettsyrer                               550stk tab.    x   0.8,-           =   440,-                                                        (ca 16 mnd)

 - (f.eks Triomega, 1,5 stk per dag)

 Matolje (f.eks olivenolje)     15 liter            x  50,-             =   750,-                                                        (ca 18 mnd)

 Vannrensing                                20 poser        x  21,-             =   420,-                                                        (ca 10 år)

 - (f.eks. Micropur pulver4) fra apoteket, 20 poser til 2000 l vann)

 Fyrstikker                             40 pk              x    1,-             =     40,-                                                         (>  10 år)      .                                                

 Totalt                                    319 kg                                   = 6 560,-        2309/705)      

 

* Se henvisninger under.


 

         Henvisninger i tabellen:

 

1)      En tørr og kjølig matbod er et godt lager. Alternativt er tette

         plast-tønner å anbefale: F.eks. selger firmaet Nordic Pack

         i Moss, (69 24 39 60) disse tønnene: 100 liter m/lokk

         kr 300,- og  50 liter m/lokk kr 190,-. Gis kvantumsrabatt.

2)              Prisene er veiledende og inkl. mva. Det kan nok bli gitt

         flere  % avslag ved  kjøp på rette sted og i større kvanta.

3)              Alle husstander bør ha tilgang til en vedovn med god

         kapasitet og nok ved, slik at varme og kokemulighet

         sikres. Brød kan stekes i kjele(r) på vedovnen.

4)              Dreper bakterier og desinfiserer vann ved hjelp av sølv-

         ioner. Vurder Micropur Forte (tablettform med sølvioner

         og klor) ved behov for desinfisering for både bakterier,

         virus m.m.. (Kjøp av en filtrerer (kapasitet=50 000 l vann)

         kalt «Pocket Professional», koster ca  2 700,-.)

5)              Behovet kan variere noe mht om du er mann, kvinne, barn,

         er gravid, frisk eller syk. (Ca dagsbehov med riktig

         biologisk verdi er: 2400 kcal (energi), animalsk- og

         planteprotein  70g.) Dagsbehovet for vitaminer, mineraler,

         fett (f.eks.olivenolje) og fettsyrer står oppført i tabellen.

        

6)      Om ønskelig kan en også erstatte enkelte varer i listen

         (for eksempel leverpostei), men da må en ta hensyn til hva

         de nye varene inneholder av bl.a. fett og proteiner.

 

Andre innkjøp:

Behovet for andre innkjøp er også til stede, og Direktoratet for sivilt beredskap (www.dsb.no) bør kunne utdype hva som trengs mer, men i korte trekk er følgende tips:

Parafinovn, enkelt dieselaggregat, vannkanner, stearinlys, noen få gram gulrot/kålrot/vinterkål-frø, 1 sekk kunstgjødsel (f.eks. 11-5-18), poteter visst lagerforhold, medikamenter som paracetamol(febernedsettende), klorhexidin(desinfeksjon)/steril vaselin(til f.eks. brannsår)/kulltabletter (ved forgiftning), sterile kompresser, enkeltmannspakning, ekstra par briller  etc.

Varespekteret på side 2 er det viktigste og det som først bør settes i orden. Etableres et lager for 6 mnd (halvering av mengdene i matvaretabellen merket BEHOV) er også det en god start.

 

Hvorfor en slik brosjyre?

* Kornbeholdningen i verden er faretruende lav også for de som 

   har kjøpekraft. Lagrene holder i ca 50 dager, i følge World Watch.

* Kjennskap til at det er meget små lagre av korn, sukker etc i norske 

   nasjonale beredskapslagre, i følge div. mediaoppslag på 90-tallet.

* Hendelsene høsten 2001 i USA. Faren for flere lignende hendelser.

* Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har ikke en slik mat-tabell

   tilgjengelig, selv om informasjonen er etterspurt.

* Henvendelser fra privatpersoner til redaksjonen om brosjyrens   

   innhold.

Redaksjon:

Sivilagronom Lars-Arne Høgetveit                       

Priv. adr.:  Huseby        

                   1640 Råde                 

                   E-post: lars-ho@online.no

 

 

"      "      "      "      "      "      "      "      "  "  "  "

 

Bestilling av brosjyrer:

 

  5 stk..........       25,-  inkl. porto

10 stk..........       40,-  inkl. porto

25 stk..........       85,-  inkl. porto

Annet..........  stk à  3,-  inkl. porto

 

"      "      "      "      "      "      "      "      "  "  "  "

Til toppen

 

 

 

 Tilbake Skrive ut artikler fra siden? Klikk Her!

 

Side 9:

Jesu ord om endetiden

Kvinnesynet i menighet og samfunn

Krist-lam: Islam eller Kristus

Enhet med ROM, eller...

Kamp om menneskerettene!

Menneskeretter og ulvemat

Kraft- eller styringskrise?

Babel i Bibelen og endetiden

Noen korte betraktninger rundt forsvaret av Norge